W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Skontaktuj się...

Doradca handlowy pomoże
we właściwym doborze rękawic

Ogólne warunki handlowe serwisu http://www.sungboo.pl/ 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
SUNGBOO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chełmie


Art. 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.).

§ 2.
OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez SUNGBOO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, adres: ul. Chemiczna 14, 22-100, Chełm wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000029870, posiadająca numer REGON: 110030881, NIP: 565-000-07-02, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Sprzedający) z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

§ 3.
Kupujący przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć Sprzedającemu kopie dokumentów potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy KRS lub wyciąg z CEDIG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach.

§ 4.
W przypadku wystąpienia sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób fizycznych –konsumentów w rozumieniu K.c., wówczas OWH nie mają zastosowania.

§ 5.
OWH są dostępne na witrynie internetowej www.sungboo.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§ 6.
Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego towaru i/lub usługi oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

§ 7.
W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.

§ 8.
Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania.

§ 9.
Kupujący upoważniony jest do używania znaku firmowego / loga Sungboo w sposób zgodny z prawem. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego.

Art. 2  ZAWARCIE UMOWY

§ 1.
Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.

§ 2.
Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy bądź w trybie złożenia, uzgodnienia i przyjęcia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 - § 9 OWH.

§ 3.
Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.

§ 4.
Zawarcie umowy poprzez złożenie, uzgodnienie i przyjęcie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej – pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

§ 5.
Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie – pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny.

§ 6.
Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

§ 7.
Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w § 4 i § 5.

§ 8.
Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7.

§ 9.
W przypadku wskazanym w art. 6 § 4 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę zamówionego towaru i/lub usługi.

§ 10.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§ 11.
Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

Art. 3  TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1.
Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

§ 2.
Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminu dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

Art. 4  DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE

§ 1.
Odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego.

§ 2.
W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.

§ 3.
Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi przez niego wskazanemu.

§ 4.
Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej przekazania.

§ 5.
Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

§ 6.
W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku Sprzedający uruchomi procedurę reklamacyjną z przewoźnikiem.

§ 7.
Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający dokona korekty faktury sprzedaży, a następnie uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie wystawiając nową fakturę na tych samych warunkach handlowych.

Art. 5  PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.

§ 2.
Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.

§ 3.
Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

§ 4.
Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

§ 5.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

Art. 6  CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1.
Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.

§ 2.
Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.

§ 3.
Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto obowiązującymi w magazynie Sprzedającego, EXW Chełm (INCOTERMS 2000).

§ 4.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru i/lub usługi.

§ 5.
Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

§ 6.
Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.

§ 7.
Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

§ 8.
W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę towaru i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.

§ 9.
Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

Art. 7  GWARANCJA

§ 1.
Gwarancja jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.

§ 2.
Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy lub wymiany towaru.

§ 3.
Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§ 4.
Gwarancją nie są objęte:
a.) uszkodzenia powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: ogień, zalanie płynami, czy też inne czynniki zewnętrzne;
b.) wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;
c.) zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru;
d) zabrudzenia wynikające z otwarcia / używania towaru.

§ 5.
Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:
a.) dowód zakupu towaru będzie niemożliwy do odczytania w zakresie znajdujących się w nich danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść;
b.) osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy;

§ 6.
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny transakcyjnej z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści
w związku z wadami produktu, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.

§ 7.
Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Sprzedającego. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.

§ 8.
Rękojmia zostaje wyłączona.

Art. 8  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.
Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2.
Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3.
Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę - uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§ 4.
Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.

§ 5.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru towaru przez Kupującego, który przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

§ 6.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

§ 7.
Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

§ 8.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usługą, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 9.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

Art. 9  ZWROT TOWARU

§ 1.
Dopuszcza się zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej.

§ 2.
Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar:
a.) w stanie pierwotnym (Stan Pierwotny) tj. towar w stanie nienaruszonym do stanu w jakim wydano go z magazynu Sprzedającego;
b.) w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty związane z przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący;
c) co do którego występuje wysokie prawdopodobieństwo jego ponownej sprzedaży przez Sprzedającego dla innych Klientów w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

§ 3.
Zgłoszenie towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu - faktura VAT.

§ 4.
Sprzedający rozpocznie procedurę zwrotu towaru niezwłocznie po jego przekazaniu przez Kupującego i zostanie ona zakończona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

§ 5.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:
a.) nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;
b.) towar został wycofany z oferty Sprzedającego (obowiązującą ofertę produktową stanowi oferta Sprzedającego opublikowana na www.sungboo.pl).
c.) towar został wyprodukowany w wersji specjalnej nie podlegającej standardowej rotacji towaru.

§ 6.
Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający, w terminie wskazanym w § 4, o czym w drodze elektronicznej zawiadamia Kupującego.

§ 7.
O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.

§ 8.
Towar przysłany, bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §2 i §3 niniejszego artykułu nie będzie przyjęty do magazynu Sprzedającego i zostanie zwrócony do Kupującego na jego koszt.

§ 9.
W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą.

Art. 10  KORESPONDENCJA - ADRES

§ 1.
Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 2.
Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: : adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

Art. 11  KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1.
Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

§ 2.
Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

§ 3.
Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z Kupującym).

§ 4.
Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.

§ 5.
Kupujący zobowiązuje się do:
a.) wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;
b.) zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim;
c.) podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.

§ 6.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:
a.) Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;
b.) Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;
c.) obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;
d.) Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

§ 7.
Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

Art. 12  SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

Art. 13  DANE OSOBOWE

§ 1.
Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi
OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych.

§ 2.
Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3.
Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 4.
Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

Art. 14  KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2.
Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

Art. 15  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.
Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.sungboo.pl.

§ 2.
W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 3.
Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

§ 4.
Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.